Euro prepravky, ich využitie a funkcie

Skladová technika sa oproti minulosti výrazne posúva vpred. Dnes už existuje viacero spôsobov, pomocou ktorých zabezpečíme bezproblémovú prepravu tovaru od dodávateľa k odberateľovi. Veľkým pomocníkom pri preprave a manipulácii s tovarom sú euro prepravky. Euro prepravky možno charakterizovať ako nádoby, do ktorých sa tovar uskladní a zabezpečujú, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu. Bývajú zhotovené z takých materiálov, ktoré zabezpečujú, aby vonkajšie vplyvy neprenikali dovnútra prepravky. Materiál je odolný aj voči kyselinám, dokáže zabezpečiť 100 % ochranu prepravovanému tovaru.

Medzi základné funkcie euro prepravky patria nasledovné:

  ochranná funkcia: euro prepravky slúžia na ochranu tovaru počas jeho prepravy a manipulácie s ním. Pod pojmom manipulácia sa v tomto prípade rozumie  nakladanie a vykladanie tovaru z alebo do dopravných prostriedkov. Vďaka ochrannej funkcii je zabezpečené, aby do vnútra prepravky neprenikli nepriaznivé vplyvy – napríklad voda, sneh a podobne. Existujú aj také prepravky, ktoré poskytujú ochranu aj takému tovaru, ktorý počas prepravy potrebuje byť 100 % zabezpečený pred prenikaním slnečného žiarenia dovnútra.

  funkcia obalu: euro prepravky vystupujú aj vo forme obalu – chránia tovar pred zmenou jeho kvalitatívnych vlastností počas prepravy, skladovania a manipulácie s ním.

funkcia manipulačná: vďaka uskladneniu tovaru do prepraviek je zabezpečené, aby nedochádzalo k prenášaniu jednotlivého tovaru alebo materiálu samostatne. Euro prepravky umožňujú preniesť veľké množstvo tovaru naraz.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt euro prepravkyExistuje viacero druhov euro prepraviek a v súčasnosti v nich už dokážeme prepraviť tovar aj so špeciálnymi potrebami. Jedná sa napríklad o tovar, ktorý musí počas prepravy prijímať čerstvý vzduch. Pri manipulácii s takýmto tovarom sa používajú euro prepravky s okienkami. Ak sa jedná o prepravu tovaru, ktorý má byť prísne chránený a má sa zabrániť tomu, aby sa k nemu nedostala osoba, ktorá nemá na to oprávnenie, použije sa euro prepravka so špeciálnym zámkom. So zámkom môže manipulovať len majiteľ prepravky, prípadne osoba, ktorá má na to oprávnenie. Ak je potrebné prepraviť tovar, ktorý nesmie počas prepravy prísť do styku s okolitým prostredím, využije sa euro prepravka, ktorá má po všetkých stranách uzatvorené steny a disponuje tiež špeciálnym vekom, ktoré tovar ochraňuje aj zhora. Euro prepravky sa vyrábajú vo viacerých veľkostných vyhotoveniach. Najčastejšie sa používajú prepravky veľkosti 800x400x200 mm, 800x600x300 mm a 600x400x50 mm. K euro prepravkám je tiež možné dostať viaceré pomocné predmety – jedná sa napríklad o zámky, veká alebo štítky určené na označenie tovaru.

Leasing, jeho história a fungovanie

V prípade obstarávania predmetov hmotného, ale i nehmotného charakteru sa populárnym spôsobom začína stávať obstarávanie pomocou leasingu. Leasing predstavuje finančný nástroj, ktorý vznikol len prednedávnom a za kolísku jeho vzniku sa považujú Spojené štáty. Obľúbeným sa stal až natoľko, že sa neskôr rozšíril do všetkých kútov sveta. Percentuálne najvyššie zastúpenie si už dlhodobo drží leasingové financovanie motorových vozidiel. Začína sa však rozmáhať a dnes už dokážeme pomocou leasingu financovať výrobné zariadenia či prevádzkové priestory.

Leasing sa často krát prirovnáva k úverovému financovaniu, ktoré je tiež určené na obstarávanie. Rozdiel medzi leasingom a úverovým financovaním však nastáva v prípade zaviazania sa. Leasing získame bez toho, aby sme sa museli banke alebo inej finančnej inštitúcii zaviazať na niekoľko rokov dopredu. Leasing možno charakterizovať ako prenájom. Obstaranie leasingu je v súčasnosti dostupné už každému. Existujú špecializované leasingové spoločnosti, pre ktoré leasing predstavuje primárnu činnosť a špecializujú sa len na poskytovanie služieb s nim spojených. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt leasingNa finančnom trhu však existujú aj tretie subjekty, ktoré dokážu leasing sprostredkovať. Tieto subjekty sú v praxi známe ako finanční sprostredkovatelia. Rozdielov medzi leasingovými spoločnosťami a finančnými sprostredkovateľmi je hneď niekoľko. Finanční sprostredkovatelia sa obstarávaniu leasingu rozumejú a dokážu ho sprostredkovať za oveľa lepších podmienok, než by dokázal klient zjednať sám. Vzhľadom na to, že hlavnou náplňou finančných sprostredkovateľov je monitoring finančného trhu, majú prehľad v tom, čo sa v oblasti leasingu momentálne deje a dokážu sprostredkovať naozaj výhodný produkt. Spoločnosť winners group sa v praxi považuje za leasingového špecialistu. Winners Group sa tiež v oblasti leasingu orientuje aj na finančné poradenstvo. Winners Group však nesleduje len domáci, ale aj zahraničný trh, čo je hlavným dôvodom toho, že svojim klientom dokáže sprostredkovať naozaj výhodné leasingové riešenia.

V praxi leasing funguje na základe uzatvorenej leasingovej zmluve, ktorá sa uzatvára medzi tým, kto leasingové činnosti poskytuje (leasingová spoločnosť) a medzi tým, kto má v pláne leasing využiť (nájomca). Leasingová zmluva sa uzatvára na vopred dohodnutý čas, počas ktorého majú obe zmluvné strany práva a povinnosti. Nájomca má právo prenajímať si vopred vybraný predmet, leasingová spoločnosť je povinná ho na svoje meno a náklady obstarať. Po obstaraní predmetu leasingu je tento predmet daný k voľnému používaniu nájomcovi, ktorý je povinný zaň platiť povinné leasingové splátky. Celý vzťah sa riadi splátkovým kalendárom, v ktorom je vopred stanovená výška leasingových splátok a čas, do kedy musí byť splatená.

Ako získať dotáciu na slnečné kolektory?

Slnečný (inak nazývaný aj solárny) kolektor predstavuje zariadenie, ktoré funguje vďaka energii prijatej zo slnečného žiarenia. Na Zem dopadá slnečná energia vo forme žiarenia a prichádza aj ako elektromagnetické vlny. Slnečný kolektor je zariadenie, ktoré umožňuje premieňať slnečnú energiu na tepelnú. Čierny povrch kolektora ohrieva slnečné teplo a premieňa ho na tepelné.

Súvisiaci obrázokSlnečné kolektory sa najčastejšie používajú na prípravu teplej vody v domácnostiach alebo v priemyselných prevádzkach. Celoročne tiež slnečné kolektory slúžia na ohrev bazénov, vykurovanie takých priestorov, akými sú napríklad skleníky alebo sauny či na sušenie rastlín. Slnečné kolektory sú schopné znížiť energetické náklady o viac než 50 %. Nie sú teda len ekologickými, ale aj efektívnymi zariadeniami. Slnečné kolektory nie sú však vhodné len pre novostavby. Sú vhodné takmer pre všetky typy stavieb. Za cieľom podpory využívania tohto zdroja boli vytvorené dotácie na slnečné kolektory. Podpora obnoviteľných zdrojov energií a ich využívanie sa začína pretláčať do popredia čoraz viac, čo je hlavným dôvodom vzniku štátnej dotácie. Dotácie na slnečné kolektory sú predmetne určené na obstaranie slnečných kolektorov s plochou približne 5 m². Tento rozmer je tiež určený pre ohrev vody a vykurovanie bežných domácností.

Dotácie na slnečné kolektory sú určené pre všetkých, ktorí sú:

   fyzickými osobami a rovnako sú vlastníkmi rodinného domu,

    fyzickými osobami a rovnako tiež bezpodielovými vlastníkmi rodinného domu,

   fyzická alebo fyzické osoby, ktoré sú oprávnené rozhodovať o ďalšom hospodárení so spoločnou nehnuteľnosťou.

Súvisiaci obrázokAby však bola dotácia udelená, musia byť vopred splnené stanovené podmienky. Stavba musí mať vhodné predispozície na inštaláciu slnečných kolektorov (jedná sa napríklad o počet slnečných hodín počas roka na mieste, kde má byť slnečný kolektor nainštalovaný). Budúci majiteľ kolektorového systému musí mať dôkazné materiály o tom, že už o výstavbe kolektorového systému komunikoval s jeho zhotoviteľom (musí disponovať napríklad cenovou ponukou alebo zmluvou o budúcej inštalácii slnečného kolektora). Záujemca o zisk dotácie na slnečné kolektory tiež musí zmluvu uzatvoriť len s takou osobou, ktorá sa nachádza na zozname oprávnených zhotoviteľov.

Jediné, čo musí budúci majiteľ získať, je dotácia, ktorá sa najčastejšie vystavuje vo forme poukážky. Následne získanú poukážku odovzdá zhotoviteľovi, ktorý sa vo väčšine prípadov postará o všetko ostatné. Vďaka dotáciám sa dokážu výdavky na výstavbu slnečných kolektorov zredukovať až o takmer 1/3. Dotácie na slnečné kolektory sú teda určené pre všetkých tých, ktorí chcú byť ekologickí a od inštalácie slnečného kolektora ich odrádza jeho vysoká cena.

Subjekty a operácie na finančnom trhu

Finančný trh predstavuje vrcholový trh každej ekonomiky. Ak je správne nastavený finančný trh, aj ekonomika krajiny funguje správne a zvyšuje sa životná úroveň obyvateľstva. Finančný trh je výnimočný aj z hľadiska jeho univerzálnosti. To znamená, že sa na ňom stretávajú všetky subjekty nachádzajúce sa v danej ekonomike a je im umožnené finančné produkty využívať.

Na finančnom trhu vystupujú viaceré subjekty:

 • dopyt: na strane dopytu sa nachádzajú bežní obyvatelia, obchodné spoločnosti, verejné subjekty, atď. Ich predmetným záujmom je získať určitý finančný produkt a uspokojiť tak svoje potreby,
 • ponuka: je tvorená finančnými inštitúciami, ktoré finančné produkty tvoria a poskytujú za určitú protihodnotu (peniaze, úrok) tým, ktorí majú záujem o finančný produkt,
 • tretie subjekty: sem zaraďujeme finančných sprostredkovateľov alebo finančných poradcov, ako napríklad spoločnosť winners group. Spoločnosť Winners Group úzko spolupracuje s tými, ktorí stoja na strane ponuky – banky, poisťovne, leasingové spoločnosti, realitné kancelárie a podobne. To znamená, že spoločnosť Winners Group má záber činnosti naozaj široký a dokáže sprostredkovať veľký počet finančných produktov.

Súvisiaci obrázokVýsledkom stretnutia ponuky a dopytu je cena, ktorá je voľne tvorená. Cena na finančnom trhu môže byť vyjadrená rôzne, najčastejšie sa vyjadruje ako úrok, výška poistného alebo leasingových splátok a podobne. Prostredníctvom finančného trhu teda dochádza k presunu finančných prostriedkov od tých, pre ktorých sú nadbytočné (prebytkový sektor) smerom k tým, ktorí trpia ich nedostatkom (deficitný sektor).

Rozdelenie finančného trhu však nie je univerzálne a delí sa do viacerých kategórii. Rozdelení je naozaj mnoho a možno tvrdiť, že každá literatúra uvádza odlišné rozdelenie. Najčastejšie sa však delí z vecného hľadiska, a to na základe charakteru vykonávaných operácii:

 • peňažný trh: na peňažnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po krátkodobých finančných prostriedkoch (splatnosť je mene ako 1 rok). Cenou na peňažnom trhu je výška úroku.
 • kapitálový trh: stretáva sa na ňom ponuka a dopyt po strednodobých alebo dlhodobých finančných nástrojoch (splatnosť viac ako 1 rok). Cenou na kapitálovom trhu sú úroky, kurzy cenných papierov alebo predkupných práv.
 • devízový trh: stretáva sa na ňom ponuka a dopyt po devízach (finančné prostriedky v cudzej mene). Cenou na devízovom trhu je devízový kurz.
 • trh drahých kovov: stretáva sa tu ponuka a dopyt po kovoch, pričom najväčší význam má trh zlata a striebra.
 • poistný trh: na poistnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po poistných službách. Výsledkom pôsobenia je cena, ktorá sa nazýva poistné.

Servis kotlov predlžuje ich životnosť

Vykurovacie zariadenia predstavujú investíciu na niekoľko rokov dopredu. Aby nám však tieto zariadenia fungovali tak, ako majú, musíme sa o ne starať. Zaobstaranie vykurovacieho zariadenia síce začína pri jeho kúpe, rozhodne však záujem o toto zariadenie nemôže v tomto momente skončiť. Na vykurovacích zariadeniach je potrebné každoročne vykonávať servisné prehliadky. Servis kotlov by mal každý majiteľ vykonávať minimálne jeden krát za rok. Servisná prehliadka je nielen zábezpekou, že náš kotol je v poriadku, ale predovšetkým povinnosťou každého prevádzkovateľa kotla. Servis kotlov sa skladá z viacerých činností. Súvisiaci obrázokKaždý servisný technik najskôr začína vonkajšou kontrolou celkového stavu kotla. Následne sa pristupuje ku demontáži krytu kotla a kotlových častí. Keď je kotol rozobraný, nasleduje jeho čistenie. Dôležitým prvkom v prípade činnosti kotlov je to, aby bol do miestnosti zabezpečený optimálny prívodu vzduchu. Vetranie miestnosti je tiež súčasťou servisu kotlov. Nasleduje demontáž horákovej časti kotla a ventilátora. Servisný technik následne horák vyčistí a skontroluje, či sú všetky tesniace prvky v poriadku a ak je všetko tak, ako má byť, pristúpi ku kontrole tesnosti výmenníka a zapaľovacej elektródy. Výmenník je dôležitou súčasťou každého kotla, preto mu je venovaná špeciálna pozornosť. V prípade výmenníka sa okrem jeho samotného čistenia pristupuje aj ku prepláchnutiu a odmäkčeniu usadenín spalín, skontroluje sa jeho tesnosť. Ak sa vykonáva servis kotlov, rozhodne by sa nemala zanedbať ani kontrola všetkých bezpečnostných a kontrolných prvkov. Servis kotlov v sebe tiež zahŕňa aj vypustenie vody z kotla a dotlakovanie tlaku v expanznej nádrži na požadovanú úroveň. Následne sa pristupuje ku vyčisteniu odvodu kondenzátu, k demontáži a následnej montáži sifónu a ich prečisteniu. Nejedná sa však len o ručnú prehliadku kotlov, ale servis kotlov v sebe zahŕňa aj kontrolu toho, ako je nastavený prevádzkový tlak plynu. Kontroluje sa tiež, či z vykurovacieho zariadenia neuniká plyn. Poslednou časťou, ktorú v sebe servis kotlov zahŕňa, je celková kontrola funkčnosti kotla. Posledným krokom je meranie spalín, pričom výsledky sú priložené k servisnému listu.

Servis kotlov by sa rozhodne nemal zanedbávať. Ako už bolo spomenuté, odporúča sa ho vykonať minimálne jeden krát za rok, najlepšie mimo vykurovacej sezóny – od apríla do októbra. Väčšina ľudí si však túto činnosť necháva na poslednú chvíľu a keď sa rozhodnú servis kotlov vykonať, často krát býva neskoro a zohnať servisného technika je naozaj ťažké. Viaceré spoločnosti poskytujú na servis kotlov mimo vykurovacej sezóny rôzne zľavy. Servis kotlov nás nielen ubezpečí, že je naše vykurovacie zariadenie v poriadku, ale najmä dokáže odhaliť skryté defekty na tomto zariadení. Ak servisný technik zistí, že zariadenie nepracuje tak, ako má, vďaka včasným zásahom a opravám do tohto zariadenia dokáže zariadenie opäť uviesť do správnej prevádzky.

Rekonštrukcia strechy

Každý vlastník nehnuteľnosti sa počas jej životnosti dostane do situácie, kedy na nej musí vykonať opravu. Jednou z najčastejších opráv objektov je rekonštrukcia strechy. Rekonštrukcia strechy znamená úplnú, prípadne čiastočnú výmenu strešného systému. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt roof constructionK rekonštrukcii strechy sa pristupuje vtedy, ak na streche vznikli strešné defekty, vďaka ktorých prítomnosti nedokáže strecha vykonávať svoju hlavnú funkciu – ochrannú, naozaj zodpovedne. Od toho, v akom rozsahu sa strešný defekt vyskytuje, je závislá aj miera potrebnej rekonštrukcie strechy. K rekonštrukcii strechy však majitelia nehnuteľností pristupujú aj z iných dôvodov, než je prítomnosť porúch na nej. Majitelia domov tiež pristupujú k rekonštrukcii vtedy, ak plánujú vylepšiť celkové tepelno-technické vlastnosti domu (napríklad ak došlo k výmene okien alebo vylepšeniu domovej fasády). Niektorým sa však po určitom čase strešná krytina prestane páčiť, čo je tiež dôvodom k jej rekonštrukcii.

K rekonštrukcii strechy sa teda pristupuje vtedy, ak strecha nedokáže naplno plniť svoje funkcie. Najčastejšie poruchy na streche vznikajú z dôvodu:

vek stavby: existuje viacero strešných systémov, pričom každý sa vyznačuje inou životnosťou. V závislosti od použitej strešnej krytiny možno tvrdiť, že priemerná životnosť strechy je približne 30-40 rokov. Po uplynutí tohto času väčšinou dochádza na streche k zmenám, ktoré sú buď viditeľné voľným okom, alebo ich zistíme pri obhliadke strechy. Patrí sem napríklad nedostatočné priliehanie, chýbajúce alebo poškodené škridlice, chýbajúce časti konštrukcie, praskliny, napadnutie krovu hubami alebo plesňami a podobne.

nedostatočné montážne prevedenie strechy: výmena strešného systému predstavuje činnosť, do ktorej sa naozaj oplatí investovať nielen peniaze, ale aj čas. Dôležité je poradiť sa s niekým, kto sa tejto oblasti naozaj rozumie – nielen pri výbere správneho strešného systému, ale aj pri jeho demontáži a montáži. Do procesu výstavby strešného systému sa odporúča zapojiť viacero subjektov. Tiež je dôležité nájsť zodpovednú osobu, ktorá na celý proces bude odborne dohliadať. Strešná krytina má nehnuteľnosti slúžiť niekoľko desiatok rokov, nielen zopár dní. Preto je potrebné podrobne naplánovať celý proces za účasti kvalifikovaných odborníkov z tejto oblasti. Nedostatočné montážne prevedenie strechy sa najčastejšie prejavuje neutesneným strešným plášťom jednak zo strany interiéru, ale aj exteriéru,  zosunutím izolácie, výberom nevhodnej hrúbky tepelnej izolácie a podobne.

počasie: aj zmeny počasia dokážu podstatne znížiť kvalitu strešných systémov. V súčasnosti sme svedkami rapídnych meteorologických zmien. Jedná sa napríklad o silné dažde alebo vietor. S týmito javmi by však mal počítať každý investor a zohľadniť to, či sa zvolený strešný systém vlastne hodí do daného prostredia.

Rekonštrukciu strechy si teda z času na čas vyžiada každá stavba. K tomuto procesu by mal však každý majiteľ objektu pristupovať zodpovedne a rozhodne sa neodporúča šetriť. Môže sa to totižto na streche negatívne odraziť už do niekoľkých rokov.

Finančné služby (Winners Group)

Každá správne fungujúca trhová ekonomika sa opiera o trh. Trh predstavuje miesto, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt. Na základe toho, čo je predmetom ponuky a dopytu možno trh rozdeliť na viacero čiastkových trhov. Každý čiastkový trh je pre danú ekonomiku dôležitým z hľadiska jeho správneho fungovania. Jedným z najdôležitejších je finančný trh. Ak nefunguje správne finančný trh, existujú „defekty“ aj v ekonomike ako v celku. Preto je veľmi dôležité, aby bola na finančnom trhu nastolená rovnováha.

Prvé finančné burzy sa začali realizovať v Antverpách, Amsterdame a Londýne koncom 15. storočia. Prvé moderné bankové domy, ktoré však boli od búrz oddelené, vznikli v Amsterdame, Švédsku a Hamburgu a zameriavali sa len na vyrovnávanie obchodného styku. V 17. storočí nastal značný rozmach bankovníctva. V tomto období bankári ešte finančné prostriedky používali z vlastných zdrojov, prípadne z úspor svojich rodinných príslušníkov.

V súčasnosti už na finančnom trhu vystupujú viaceré finančné subjekty. Na strane dopytu vystupujú jednak tí, čo potrebujú využiť určitý finančný produkt, na strane ponuky sa nachádzajú tí, ktorí finančné produkty svojim klientom ponúkajú. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financieS rozvojom finančného trhu sa z dôvodu širokej ponuky finančných produktov objavili aj ďalšie subjekty, ktoré sa nazývajú finanční poradcovia a sprostredkovatelia. Finančný poradca svojmu klientovi radí v oblasti správneho riadenia financií a rovnako aj pri výbere vhodného finančného produktu, ktorý bude pre klienta šitý na mieru. Finančný sprostredkovateľ okrem poradenstva klientovi zabezpečí aj všetku potrebnú komunikáciu a dokumentáciu s finančnou inštitúciou, ktorá produkt poskytuje. Výhodou týchto finančných špecialistov je aj to, že svojim klientom dokážu ušetriť peniaze, čas, dokážu sa ľahšie zorientovať na finančnom trhu a rovnako dokážu svojmu klientovi vyjednať určitý finančný produkt za lepších podmienok, než by dokázal klient samostatne. Finanční poradcovia a sprostredkovatelia sú zastrešení svojimi materskými finančnými spoločnosťami, pre ktoré túto činnosť vykonávajú. Svojich vlastných finančných špecialistov má aj spoločnosť Winners Group. Spoločnosť winners group sa orientuje na poradenstvo a sprostredkovanie v štyroch základných oblastiach, ktorými sú oblasť poisťovníctva, hypotekárnej činnosti, činnosť v oblasti realít a leasingovej oblasti. Winners Group spolupracuje s viacerými veľkými, ale i menšími finančnými inštitúciami, s ktorých produktmi oboznamuje svojich klientov.

Finančný trh predstavuje oblasť, ktorá sa posúva neustále dopredu. Je to tiež oblasť, v ktorej prebiehajú neustále inovácie. Každý deň sa na finančnom trhu objavujú nové ponuky, v ktorých nie je ľahké sa zorientovať. Preto sa čoraz častejšie začínajú využívať služby finančných poradcov a sprostredkovateľov, ktorí predstavujú kľúč k výberu správneho finančného produktu. Využívať služby finančných sprostredkovateľov a poradcov je dnes už úplne bežnou záležitosťou nielen pre veľké spoločnosti, ale aj pre fyzické osoby.

Lacné kabelky

Slovo kabelky sa v súčasnom svete nezjavilo len tak z ničoho nič. Kabelky prešli dlhodobou históriou a dnes by si už málokto dokázal predstaviť život bez nich. V minulosti boli dominantné kabelky, do ktorých si žena mohla ukryť cennosť, ktorá mala pre ňu veľkú hodnotu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt handbagsTento fakt platí aj v súčasnosti. Kabelky predstavujú pre ženy predmety, do ktorých si môže uložiť všetko to, čo bude v blízkej dobe potrebovať bez toho, aby tieto veci nosila v rukách. Prví predchodcovia kabeliek sa objavili približne v 14. storočí a vystupovali vo forme vačkov, do ktorých sa dali už spomenuté drobnosti ukryť. Na tom by nebolo nič zaujímavé, keby v tom období v nosení vačkov neboli dominantní muži. Vačky boli v tomto období výlučne mužskou výsadou. Ako išla doba dopredu, menilo sa aj postavenie a preferencie kabeliek. V súčasnosti sa kabelky tešia veľkej obľube hlavne u žien. V poslednom období sa však opäť začínajú tešiť veľkej popularite aj u mužov. Ako sa s postupom času menili preferencie, rovnako dochádzalo aj k určitým kvalitatívnym zmenám. Jedná sa o také parametre, akými sú napríklad kvalita či materiál, z akého je kabelka zhotovená. Dôležitým parametrom je aj cena kabelky. Dnes už nie je žiadnou výnimkou, že v obchode zoženieme lacne kabelky tej najvyššej kvality.

Ešte prednedávnom kabelky slúžili ako skvelá pomôcka na prenášanie potravín, peňaží alebo rozličných predmetov, ktoré bude majiteľ kabelky v blízkej dobe potrebovať. V súčasnosti sa pomocou kabelky najčastejšie vyjadruje to, aký má človek štýl. Súčasné kabelky dokážu skvelo doladiť celkový outfit. Neplatí to len pri drahých kabelkách, ale tento účel rovnako spĺňajú aj lacné kabelky. V minulosti boli teda v obľube kabelky, ktoré uľahčili prenos určitých predmetov ich majiteľovi. Dnes najpoužívanejšie typy kabeliek predstavujú nasledovné:

 • aktovkové kabelky, ktoré slúžia najmä na prenos základných školských pomôcok (ako napríklad zošity) či rozličných pracovných nástrojov,
 • crossbody kabelky, ktoré sa nosia prevesené cez telo a umožňujú prenos najnevyhnutnejších vecí, ktoré človek potrebuje,
 • večerné kabelky, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli čo najmenších tvarov a zároveň do nich človek vložil všetko potrebné. Nosia sa všade tam, kde je predpísaný iný dresscode než na bežné nosenie,
 • kabelky na bežné nosenie, ktoré sú obvykle väčšie a umožňujú v nich prenášať oveľa viac vecí potrebných počas bežného dňa v porovnaní s večernou alebo crossbody kabelkou,
 • športové kabelky, ktoré sú určené pre nosenie na športoviská.

Rozlišujeme tiež viacero materiálov, z ktorých sú kabelky vyrobené. V súčasnosti sú najpopulárnejšími materiálmi koža či plátno, do popredia sa tiež začína dostávať nepremokavá tkanina. Možno očakávať, že lacné kabelky sa aj v budúcnosti budú tešiť veľkej popularite.