Leasing, jeho história a fungovanie

V prípade obstarávania predmetov hmotného, ale i nehmotného charakteru sa populárnym spôsobom začína stávať obstarávanie pomocou leasingu. Leasing predstavuje finančný nástroj, ktorý vznikol len prednedávnom a za kolísku jeho vzniku sa považujú Spojené štáty. Obľúbeným sa stal až natoľko, že sa neskôr rozšíril do všetkých kútov sveta. Percentuálne najvyššie zastúpenie si už dlhodobo drží leasingové financovanie motorových vozidiel. Začína sa však rozmáhať a dnes už dokážeme pomocou leasingu financovať výrobné zariadenia či prevádzkové priestory.

Leasing sa často krát prirovnáva k úverovému financovaniu, ktoré je tiež určené na obstarávanie. Rozdiel medzi leasingom a úverovým financovaním však nastáva v prípade zaviazania sa. Leasing získame bez toho, aby sme sa museli banke alebo inej finančnej inštitúcii zaviazať na niekoľko rokov dopredu. Leasing možno charakterizovať ako prenájom. Obstaranie leasingu je v súčasnosti dostupné už každému. Existujú špecializované leasingové spoločnosti, pre ktoré leasing predstavuje primárnu činnosť a špecializujú sa len na poskytovanie služieb s nim spojených. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt leasingNa finančnom trhu však existujú aj tretie subjekty, ktoré dokážu leasing sprostredkovať. Tieto subjekty sú v praxi známe ako finanční sprostredkovatelia. Rozdielov medzi leasingovými spoločnosťami a finančnými sprostredkovateľmi je hneď niekoľko. Finanční sprostredkovatelia sa obstarávaniu leasingu rozumejú a dokážu ho sprostredkovať za oveľa lepších podmienok, než by dokázal klient zjednať sám. Vzhľadom na to, že hlavnou náplňou finančných sprostredkovateľov je monitoring finančného trhu, majú prehľad v tom, čo sa v oblasti leasingu momentálne deje a dokážu sprostredkovať naozaj výhodný produkt. Spoločnosť winners group sa v praxi považuje za leasingového špecialistu. Winners Group sa tiež v oblasti leasingu orientuje aj na finančné poradenstvo. Winners Group však nesleduje len domáci, ale aj zahraničný trh, čo je hlavným dôvodom toho, že svojim klientom dokáže sprostredkovať naozaj výhodné leasingové riešenia.

V praxi leasing funguje na základe uzatvorenej leasingovej zmluve, ktorá sa uzatvára medzi tým, kto leasingové činnosti poskytuje (leasingová spoločnosť) a medzi tým, kto má v pláne leasing využiť (nájomca). Leasingová zmluva sa uzatvára na vopred dohodnutý čas, počas ktorého majú obe zmluvné strany práva a povinnosti. Nájomca má právo prenajímať si vopred vybraný predmet, leasingová spoločnosť je povinná ho na svoje meno a náklady obstarať. Po obstaraní predmetu leasingu je tento predmet daný k voľnému používaniu nájomcovi, ktorý je povinný zaň platiť povinné leasingové splátky. Celý vzťah sa riadi splátkovým kalendárom, v ktorom je vopred stanovená výška leasingových splátok a čas, do kedy musí byť splatená.

Subjekty a operácie na finančnom trhu

Finančný trh predstavuje vrcholový trh každej ekonomiky. Ak je správne nastavený finančný trh, aj ekonomika krajiny funguje správne a zvyšuje sa životná úroveň obyvateľstva. Finančný trh je výnimočný aj z hľadiska jeho univerzálnosti. To znamená, že sa na ňom stretávajú všetky subjekty nachádzajúce sa v danej ekonomike a je im umožnené finančné produkty využívať.

Na finančnom trhu vystupujú viaceré subjekty:

  • dopyt: na strane dopytu sa nachádzajú bežní obyvatelia, obchodné spoločnosti, verejné subjekty, atď. Ich predmetným záujmom je získať určitý finančný produkt a uspokojiť tak svoje potreby,
  • ponuka: je tvorená finančnými inštitúciami, ktoré finančné produkty tvoria a poskytujú za určitú protihodnotu (peniaze, úrok) tým, ktorí majú záujem o finančný produkt,
  • tretie subjekty: sem zaraďujeme finančných sprostredkovateľov alebo finančných poradcov, ako napríklad spoločnosť winners group. Spoločnosť Winners Group úzko spolupracuje s tými, ktorí stoja na strane ponuky – banky, poisťovne, leasingové spoločnosti, realitné kancelárie a podobne. To znamená, že spoločnosť Winners Group má záber činnosti naozaj široký a dokáže sprostredkovať veľký počet finančných produktov.

Súvisiaci obrázokVýsledkom stretnutia ponuky a dopytu je cena, ktorá je voľne tvorená. Cena na finančnom trhu môže byť vyjadrená rôzne, najčastejšie sa vyjadruje ako úrok, výška poistného alebo leasingových splátok a podobne. Prostredníctvom finančného trhu teda dochádza k presunu finančných prostriedkov od tých, pre ktorých sú nadbytočné (prebytkový sektor) smerom k tým, ktorí trpia ich nedostatkom (deficitný sektor).

Rozdelenie finančného trhu však nie je univerzálne a delí sa do viacerých kategórii. Rozdelení je naozaj mnoho a možno tvrdiť, že každá literatúra uvádza odlišné rozdelenie. Najčastejšie sa však delí z vecného hľadiska, a to na základe charakteru vykonávaných operácii:

  • peňažný trh: na peňažnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po krátkodobých finančných prostriedkoch (splatnosť je mene ako 1 rok). Cenou na peňažnom trhu je výška úroku.
  • kapitálový trh: stretáva sa na ňom ponuka a dopyt po strednodobých alebo dlhodobých finančných nástrojoch (splatnosť viac ako 1 rok). Cenou na kapitálovom trhu sú úroky, kurzy cenných papierov alebo predkupných práv.
  • devízový trh: stretáva sa na ňom ponuka a dopyt po devízach (finančné prostriedky v cudzej mene). Cenou na devízovom trhu je devízový kurz.
  • trh drahých kovov: stretáva sa tu ponuka a dopyt po kovoch, pričom najväčší význam má trh zlata a striebra.
  • poistný trh: na poistnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po poistných službách. Výsledkom pôsobenia je cena, ktorá sa nazýva poistné.

Finančné služby (Winners Group)

Každá správne fungujúca trhová ekonomika sa opiera o trh. Trh predstavuje miesto, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt. Na základe toho, čo je predmetom ponuky a dopytu možno trh rozdeliť na viacero čiastkových trhov. Každý čiastkový trh je pre danú ekonomiku dôležitým z hľadiska jeho správneho fungovania. Jedným z najdôležitejších je finančný trh. Ak nefunguje správne finančný trh, existujú „defekty“ aj v ekonomike ako v celku. Preto je veľmi dôležité, aby bola na finančnom trhu nastolená rovnováha.

Prvé finančné burzy sa začali realizovať v Antverpách, Amsterdame a Londýne koncom 15. storočia. Prvé moderné bankové domy, ktoré však boli od búrz oddelené, vznikli v Amsterdame, Švédsku a Hamburgu a zameriavali sa len na vyrovnávanie obchodného styku. V 17. storočí nastal značný rozmach bankovníctva. V tomto období bankári ešte finančné prostriedky používali z vlastných zdrojov, prípadne z úspor svojich rodinných príslušníkov.

V súčasnosti už na finančnom trhu vystupujú viaceré finančné subjekty. Na strane dopytu vystupujú jednak tí, čo potrebujú využiť určitý finančný produkt, na strane ponuky sa nachádzajú tí, ktorí finančné produkty svojim klientom ponúkajú. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financieS rozvojom finančného trhu sa z dôvodu širokej ponuky finančných produktov objavili aj ďalšie subjekty, ktoré sa nazývajú finanční poradcovia a sprostredkovatelia. Finančný poradca svojmu klientovi radí v oblasti správneho riadenia financií a rovnako aj pri výbere vhodného finančného produktu, ktorý bude pre klienta šitý na mieru. Finančný sprostredkovateľ okrem poradenstva klientovi zabezpečí aj všetku potrebnú komunikáciu a dokumentáciu s finančnou inštitúciou, ktorá produkt poskytuje. Výhodou týchto finančných špecialistov je aj to, že svojim klientom dokážu ušetriť peniaze, čas, dokážu sa ľahšie zorientovať na finančnom trhu a rovnako dokážu svojmu klientovi vyjednať určitý finančný produkt za lepších podmienok, než by dokázal klient samostatne. Finanční poradcovia a sprostredkovatelia sú zastrešení svojimi materskými finančnými spoločnosťami, pre ktoré túto činnosť vykonávajú. Svojich vlastných finančných špecialistov má aj spoločnosť Winners Group. Spoločnosť winners group sa orientuje na poradenstvo a sprostredkovanie v štyroch základných oblastiach, ktorými sú oblasť poisťovníctva, hypotekárnej činnosti, činnosť v oblasti realít a leasingovej oblasti. Winners Group spolupracuje s viacerými veľkými, ale i menšími finančnými inštitúciami, s ktorých produktmi oboznamuje svojich klientov.

Finančný trh predstavuje oblasť, ktorá sa posúva neustále dopredu. Je to tiež oblasť, v ktorej prebiehajú neustále inovácie. Každý deň sa na finančnom trhu objavujú nové ponuky, v ktorých nie je ľahké sa zorientovať. Preto sa čoraz častejšie začínajú využívať služby finančných poradcov a sprostredkovateľov, ktorí predstavujú kľúč k výberu správneho finančného produktu. Využívať služby finančných sprostredkovateľov a poradcov je dnes už úplne bežnou záležitosťou nielen pre veľké spoločnosti, ale aj pre fyzické osoby.