by

Znalecký posudok v Bratislave – dôležitý podklad pre ďalšie konanie

Riešite dokumenty, prepis nehnuteľnosti, dedičské konanie a  potrebujete znalecký posudok? Znalecký posudok Bratislava slúži na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti – či už domu, bytu,  budovy slúžiacej na podnikateľské účely, pozemku ale aj hnuteľného majetku napríklad ako podklad pri dedičskom konaní na posúdenie hodnoty automobilu. Je dôležitý ako podklad na rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, vybavením úveru alebo na rôzne iné účely. Znalecky posudok Bratislava môže vypracovať len expert zapísaný v zozname znalcov. Podľa toho, aký nehnuteľný či hnuteľný majetok posudok hodnotí a na čo bude použitý, podľa toho zadávateľ prikladá aj potrebné dokumenty. Väčšinou pri všetkých nehnuteľnostiach je to aktuálna kópia listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, a potom  napríklad titul nadobudnutia majetku (kúpna, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a podobne), doklad o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie), technická dokumentácia, územno – plánovacia dokumentácia a podobne. Posudok obsahuje výpočet technickej  hodnoty, povinné prílohy s informáciami z katastra nehnuteľnosti  doklad o veku stavby, zameranie a zakreslenie stavu nehnuteľnosti a fotodokumentáciu. V prípade posudzovania pozemku je v posudku zhodnotené kde sa nachádza. Stanovená hodnota pozemku bude iná v intraviláne v porovnaní s okrajovou časťou mesta, nehovoriac o dedine.

Vypracovanie znaleckého posudku

Profesionálny znalecky posudok Bratislava
Odborník na znalecký posudok v Bratislave

Znalecký posudok Bratislava je vypracovávaný podľa štandardnej osnovy a  musí obsahovať  titulnú stranu, úvodnú časť, posudok, záverečnú časť, prílohy, znaleckú doložku.  Za vykonanú prácu, prináleží znalcovi, ktorý posudok vypracoval odmena. V tej je zahrnutá aj úhrada za hotové výdavky a za stratu času. Ak znalec musí cestovať na miesto obhliadky, môže si účtovať aj túto položku. 

Znalecký posudok ako podklad pre budúce dedičské konanie

Znalecký posudok nemusí byť vždy vypracovaný ako dokument k práve prebiehajúcemu konaniu, ale aj na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti napríklad pred prerábaním či rekonštrukciou ak investujete do nehnuteľnosti, ktorá  nepatrí investorovi. V prípade ďalšieho dedičského konania, sa dá následne predísť možným problémom.  V tomto prípade ide napríklad o situáciu, kedy sa jeden zo súrodencov rozhodne bývať a investovať do rodičovského domu. Keď ten pôjde neskôr do dedičského konania, ak nebol prv vysporiadaný, investor rekonštrukciou hodnotu zvýši a tak bude musieť ostatným súrodencom vyplatiť aj vyššie dedičské konanie. V prípade, že potrebujete vypracovaný znalecký posudok, kliknite na nasledujúcu adresu, dohodnite si termín  obhliadky a posudok vám bude vypracovaný odbornou osobou:  https://www.dobra-stavba.sk/.