by

Vypracovanie GDPR je legislatívnou povinnosťou

Vypracovanie GDPR teda od roku 2018 nahrádza dovtedy platný zákon o ochrane osobných údajov a do platnosti vstúpila nová smernica EÚ. Vypracovaním GDPR sa teda bude musieť zaoberať každý subjekt, ktorý pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti pracuje s osobnými údajmi. V rámci vypracovania GDPR však nie je reč len o ochrane osobných údajov klientov ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Spomínaná povinnosť a zmena politiky v rámci osobných údajov sa týka tiež vašich zamestnancov. Myslíte si, že vypracovanie GDPR sa vás netýka pokiaľ spracúvate len meno, priezvisko a e-mailovú adresu? Omyl, aj v takom prípade sa vás táto regulácia bezprostredne dotýka. Nezáleží dokonca ani na tom v akej podobe máte tieto dáta uložené. Nech už sú uvedené na papieri, pevnom disku počítača či cloude, je nutné aplikovať tieto legislatívne zmeny v stanovenej forme.  

Vypracovanie GDPR a niekoľko faktických poznámok 

Vypracovanie GDPR za krátky čas
Podmienky ktoré súvisia s vypracovaním GDPR

Podstatnou zmenou je v oblasti osobných údajov rozšírenie práv pre dotknuté osoby a tie môžu napríklad požiadať o prístup k spracovávaným údajom, môžu tiež požadovať ich opravu, obmedziť subjektu narábanie s nimi a taktiež môžu namietať alebo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie. Nutnou súčasťou vypracovania GDPR je taktiež vytvorenie vhodného systému ktorý umožní dotknutým osobám uplatniť si svoje práva. Podoba tohto systému je okrem iného závislá tiež od toho, koho osobné údaje sú v tomto systéme spracovávané. Dotknutá osoba má teda právo predložiť žiadosť v súvislosti so spracovaním osobných údajov a následne prichádza na rad posúdenie oprávnenosti z vašej strany. Každú takúto žiadosť je však nutné vybaviť v požadovanej lehote a jej trvanie presne vymedzuje legislatíva. Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, má právo na prístup k nim. V praxi to teda znamená, že táto osoba má právo vedieť aké údaje o nej sú evidované v spomínanom systéme. Ako príklad uvedieme jeden z internetových vyhľadávačov, ktorý zriadil link na to určený a tam si každý užívateľ môže preveriť uchovávané údaje o ňom. Zmenou regulácie v oblasti osobných údajov sa zaviedli nové pravidlá posilňujúce práva jednotlivcov. Z pohľadu firiem však dochádza k zvýšenej byrokracii a tým legislatíva udeľuje celý rad nových povinností. 

Pre viac informácií kliknite na webovú stránku https://gdpr-data.sk/.