by

Subjekty a operácie na finančnom trhu

Finančný trh predstavuje vrcholový trh každej ekonomiky, ktorý sa nazýva aj terciálnym trhom. Ak je správne nastavený finančný trh, aj ekonomika krajiny funguje správne a zvyšuje sa tak životná úroveň obyvateľstva. Finančný trh je výnimočný aj z hľadiska jeho univerzálnosti. To znamená, že sa na ňom stretávajú všetky subjekty nachádzajúce sa v danej ekonomike a je im umožnené finančné produkty využívať. V úvode ďalšej časti textu si bližšie definujeme a rozoberieme jednotlivé subjekty, ktoré sa na finančnom trhu nachádzajú. Následne si rozdelíme finančný trh podľa charakteru vykonávaných operácii.

Na finančnom trhu vystupujú viaceré subjekty:

  • dopyt: na strane dopytu sa nachádzajú bežní obyvatelia, obchodné spoločnosti, verejné subjekty, atď. Ich predmetným záujmom je získať určitý finančný produkt a uspokojiť tak svoje potreby,
  • ponuka: je tvorená finančnými inštitúciami, ktoré finančné produkty tvoria a poskytujú za určitú protihodnotu (peniaze, úrok) tým, ktorí majú záujem o finančný produkt,
  • tretie subjekty: sem zaraďujeme finančných sprostredkovateľov alebo finančných poradcov, ako napríklad spoločnosť winners group. Spoločnosť Winners Group úzko spolupracuje s tými, ktorí stoja na strane ponuky – banky, poisťovne, leasingové spoločnosti, realitné kancelárie a podobne. To znamená, že spoločnosť Winners Group má záber činnosti naozaj široký a dokáže sprostredkovať veľký počet finančných produktov.

Súvisiaci obrázokVýsledkom stretnutia ponuky a dopytu je cena, ktorá je voľne tvorená. Cena na finančnom trhu môže byť vyjadrená rôzne, najčastejšie sa vyjadruje ako úrok, výška poistného alebo leasingových splátok a podobne. Prostredníctvom finančného trhu teda dochádza k presunu finančných prostriedkov od tých, pre ktorých sú nadbytočné (prebytkový sektor) smerom k tým, ktorí trpia ich nedostatkom (deficitný sektor).

Rozdelenie finančného trhu však nie je univerzálne a delí sa do viacerých kategórii. Rozdelení je naozaj mnoho a možno tvrdiť, že každá literatúra uvádza odlišné rozdelenie. Najčastejšie sa však delí z vecného hľadiska, a to na základe charakteru vykonávaných operácii:

  • peňažný trh: na peňažnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po krátkodobých finančných prostriedkoch (splatnosť je mene ako 1 rok). Cenou na peňažnom trhu je výška úroku.
  • kapitálový trh: stretáva sa na ňom ponuka a dopyt po strednodobých alebo dlhodobých finančných nástrojoch (splatnosť viac ako 1 rok). Cenou na kapitálovom trhu sú úroky, kurzy cenných papierov alebo predkupných práv.
  • devízový trh: stretáva sa na ňom ponuka a dopyt po devízach (finančné prostriedky v cudzej mene). Cenou na devízovom trhu je devízový kurz.
  • trh drahých kovov: stretáva sa tu ponuka a dopyt po kovoch, pričom najväčší význam má trh zlata a striebra.
  • poistný trh: na poistnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po poistných službách. Výsledkom pôsobenia je cena, ktorá sa nazýva poistné.